ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document article

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document

 

งานเอกซเรย์

X ray-0001 แบบฟอร์มตรวจคุณภาพฟิล์ม X ray

งานเภสัชฯ

Phar-0001 แบบบันทึกการใช้ยาผู้ป่วยใน (ภ_1)

 งานผู้ป่วยนอก

OPD-0001 แบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

MED-0001 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ER OPD ]

MED-0002 แบบบันทึกการซักประวัติโดยแพทย์ [ HISTORY ]

MED-0003 แบบบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ [ PHYSICAL EXAMINATION ]

MED-0005 หนังสือยินยอมรับการรักษา [ CONSENT FORM ]

MED-0014 ใบ Consult PT

งานผู้ป่วยใน

MED-0004 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ต่อ [ ORDER IPD]

WARD-0001 แนวปฏิบัติการประเมินสภาพผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงโดยใช้ SOS Score

WARD-0002 แบบฟอร์ม Severe sepsis Septic shock

WARD-0003 ชุดเก็บข้อมูลผู้ป่วย Sepsis Septic shock

WARD-0004 Sepsis Record Form โรงพยาบาลบ้านหลวง

MED-0013 ใบ Consult

งานห้องคลอด

LR OB-0001 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] ห้องคลอด

LR OB-0002 แบบบันทึกประวัติและการประเมินผู้คลอดแรกรับ

LR OB-0003 แบบบันทึกการติดตามการคลอดและ PARTOGRAPH

LR OB-0004 Care map for intra partum

LR OB-0005 การคัดกรองมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงใน LR

LR OB-0006 ใบบันทึกการให้สุขศึกษาห้องคลอด CPD score โรงพยาบาลบ้านหลวง

MED-0011 แบบบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ OB [ PHYSICAL EXAMINATION ]

 

Standing Order

MED-0006 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] เห็ดพิษ

MED-0007 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] Sepsis

MED-0008 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] Thalassemia

MED-0009 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] COPD

MED-0012 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] trauma

MED-0013 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] DF.pdf

MED-0015 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] TB

MED-0016 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] Abdominal pain

MED-0017 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] UGIH

 

งานบริหาร

 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบเสนอความต้องการพัสดุ

ใบแจ้งซ่อม

เบิกค่ารักษาพยาบาล 

ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
column6

ประวัติโรงพยาบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221