ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document article

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร.pdf

แบบใบลาพักผ่อน.pdf

แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf

แบบเสนอความต้องการพัสดุ1.pdf

ใบแจ้งซ่อม.pdf

เบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf

ใบสำคัญรับเงิน.pdf

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์.doc
column6

ประวัติโรงพยาบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221