ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
 
 

 

 
 

นางประทุม   ทาประเสริฐ

 
 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

นางกมลฉัตร  จันทร์ดี

ดร.นภดล สุดสม 

นางชญานิษฐ์  รัตนวิทูรย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 

นายเอกพล  ทวีจันทร์

นางอังคณา  ครองดี

 กัลยาณี  คำมุง

นักกายภาพบำบัด

แพทย์แผนไทย 

พยาบาลวิชาชีพ

นายเจริญ  สุขยิ่ง

นางวงค์จันทร์  เชื้อหมอ

นางปอย  แก้วปัญญา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

     

 

   

 

   


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221