ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

นางสาคร นันไชย

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

นางปราณี       มหายันต์

นางยาใจ  หลวงเทพ

นางสาวชลธิชา   วุฒิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

นางสาวธัญพร  พอใจ

นายเตชิน  หลวงเทพ 

นายวุฒิชัย  โปทาวี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายสุรสิทธิ์   ชมพูชนะภัย

นางสาวนลินทิพย์ มงคล 

นางฐณมน  หลวงใน

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายเกรียงศักดิ์ ทะศรีแก้ว

นายนันทวัฒน์ เชื้อหมอ

นายภานุวัฒน์ อุปถัมภ์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายกิตศักดิ์ สุขยิ่ง

นายธนา อะทะวงศ์

นายปลั่ง  สุขยิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบริการ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางอรุณี  คำชุ่ม

นางเลียบ สุขยิ่ง

นางจันทร์เพ็ญ เชื้อหมอ

พนักงานประกอบอาหาร

แม่บ้าน

พนักงานทำความสะอาดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221