ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 

 

 

 

นางกัญษ์สิริ นันไชยพงศ์

 
 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

นางปราณี       มหายันต์

นางสาวธัญพร  พอใจ

 นางวัชราภรณ์  ใหม่อินต๊ะ

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นวก.การเงินและบัญชี

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

นายสุรสิทธิ์   ชมพูชนะภัย

 

นายวุฒิชัย  โปทาวี

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

นางสาวนลินทิพย์ มงคล 

นายนคร  ทองยิ้ม 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

นายเกรียงศักดิ์ ทะศรีแก้ว

นายนันทวัฒน์ เชื้อหมอ

นายภานุวัฒน์ อุปถัมภ์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายกิตศักดิ์ สุขยิ่ง

นายธนา อะทะวงศ์

นายปลั่ง  สุขยิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบริการ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 

 

นางเลียบ สุขยิ่ง

นางจันทร์เพ็ญ เชื้อหมอ

 

แม่บ้าน

พนักงานทำความสะอาด

     


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221