ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




กลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

นางศิริรัตน์  สิทธิชัย

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

 

หัวน้ากลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

 

งานผู้ป่วยใน

 

 

 

 

นางสาวดุจเดือน มงคล

 

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ

 

หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน

 
     

 

นางเจียววารี  อายุยืน

 

นางสาวอัญชลี  เรืองรุ่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

     
 

งานสุขภาพจิต

 

 

นางสาวพิริยาภรณ์ เชื้อหมอ

 

นางสาวนีรชา  วิไลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

 

พยาบาลวิชาชีพ

หัวหน้างานสุขภาพจิต

 

 
     
 

งานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

 

 

นายบรรณ์พจน์ ก้อนจันทร์

 

 

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

หัวหน้างานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

 

 

นางดอกรัก  แพทย์สมาน 

 นางสาวดารารัตน์ อายุยืน

นางรัชฎาภรณ์   พอใจ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

 พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

นางอำไพ  สุดสม

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

 

 

   

นางสาวพรรนิดา  มานัน 

นาง    นางสาวจันทร์ทิพย์ ปละวุติ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

   

 

 

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานคลินิกโรคเรื้อรัง

 

   

 

 

นางสาววาสนา ก๋าแก้ว 

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 

 

หัวหน้างานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 

 

 

นางปุณฑริก  พรมมา

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

                นางสาวพลอย  จันทร์ดี

              พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

งานหน่วยจ่ายกลาง

 

 

 

 

นางกรรณิการ์ แก้วใหม่

 

 

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง

 

 

 

 

นางอรุณี   คำชุ่ม 

นายเอกราช  ราชจักร

นางสาวมอญคำ  แก้วใหม่

พนักงานประกอบอาหาร

นักโภชนาการ

พนักงานซักฟอก

 

 

 

นางรอมจิตต์  แก้วใหม่

 

นางชนนิกานต์  มาฟู

พนักงานช่วยช่วยเหลือคนไข้

 

พนักงานบริการ

     

 

งานห้องคลอด

 
   

 

 

 นางสายสุนีย์  ใจทา

 

 

 พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 หัวหน้างานห้องคลอด  
     
 

 

 

 

 

 

 

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221