ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

นางศิริรัตน์  สิทธิชัย

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

 

หัวน้ากลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

 

งานผู้ป่วยใน

 

 

 

 

นางสาวดุจเดือน มงคล

 

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ

 

หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน

 
     

 

นางเจียววารี  อายุยืน

 

นางสาวอัญชลี  เรืองรุ่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

     
 

งานสุขภาพจิต

 

 

นางสาวพิริยาภรณ์ เชื้อหมอ

 

นางสาวนีรชา  วิไลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

 

พยาบาลวิชาชีพ

หัวหน้างานสุขภาพจิต

 

 
     
 

งานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

นางสาวบุษบา  บุญเรือง

นายบรรณ์พจน์ ก้อนจันทร์

 

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

 

หัวหน้างานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

 

 

 นางสาวดารารัตน์ อายุยืน

นางจิมต้อย  ศรีสนิท

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

 พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานผู้ป่วยนอก

 

นางสาวพรรนิดา  มานัน

นางอำไพ  สุดสม

นางดอกรัก  แพทย์สมาน

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพ

 

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

 

 

   

 

นางสาวพลอย  จันทร์ดี นางสาวจันทร์ทิพย์ ปละวุติ 

พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

 

 

นางรัชฎาภรณ์   พอใจ

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานคลินิกโรคเรื้อรัง

 

 

นางสาววาสนา ก๋าแก้ว

 

นางปุณฑริก  พรมมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

พยาบาลวิชาชีพ

หัวหน้างานคลินิก

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานหน่วยจ่ายกลาง

 

 

 

 

นางกรรณิการ์ แก้วใหม่

 

 

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง

 

 

 

 

นางอรุณี   คำชุ่ม 

นายเอกราช  ราชจักร

นางสาวมอญคำ  แก้วใหม่

พนักงานประกอบอาหาร

นักโภชนาการ

พนักงานซักฟอก

 

 

 

นางรอมจิตต์  แก้วใหม่

 

นางชนนิกานต์  มาฟู

พนักงานช่วยช่วยเหลือคนไข้

 

พนักงานบริการ

     

 

งานห้องคลอด

 
   

 

 

 นางสายสุนีย์  ใจทา

 

 

 พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 หัวหน้างานห้องคลอด  
     
 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221