ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

พว.ศิริรัตน์  สิทธิชัย

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

 

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

หัวน้ากลุ่มการพยาบาล

 

 

 

 

 

งานผู้ป่วยใน

 

 

 

 

พว.นีรชา  วิไลรัตน์

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

หัวหน้างานผู้ป่วยใน

 

 

 

 

พว.ดุจเดือน  มงคล

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

รองหัวหน้างานผู้ป่วยใน

 

 

 

พว.ศศิวิมล  พันยาง

 

พว.รัตติกาล  อิทธิสาร 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

     

 

นางเจียววารี  อายุยืน

 

นางสาวอัญชลี  เรืองรุ่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

     
 

งานสุขภาพจิต

 

 

พว.พิริยาภรณ์ เชื้อหมอ

 

พว.นีรชา  วิไลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 พยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวช

 

         พยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวช
                  หัวหน้างานสุขภาพจิต    
 

งานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

 

 

พว.บรรณ์พจน์ ก้อนจันทร์

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

หัวหน้างานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

 

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์ เตโจ

นางสาวหฤทัย ศรีวิใจบุตร

นายอนุวัฒน์   ก๋าแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

 

นางรัชฏาภรณ์ พอใจ

 

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

งานผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

พว.อำไพ  สุดสม

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

 

 

                          

พว.สาวพรรนิดา  มานัน 

                                              พว.ภัคจิรัษญา  พูลสวัสดิ์  

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

                                  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

   

 นางสาวจันทร์ทิพย์ ปละวุติ 

นางสางอัญชลี  อายุยืน 

นางรัตนา  อินทร์ทอง 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

งานคลินิกโรคเรื้อรัง

 

   

 

พว.วาสนา ก๋าแก้ว  

 

พว.ปุณฑริก  พรมมา 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

หัวหน้างานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นางสาวพลอย  จันทร์ดี

              พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

งานหน่วยจ่ายกลาง

 

 

 

 

พว.กรรณิการ์ แก้วใหม่

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการป้องกันการติดเชื้อ

 

 

หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง 

 

 

 

 

นางอรุณี   คำชุ่ม 

นายเอกราช  ราชจักร

นางสาวมอญคำ  แก้วใหม่

พนักงานประกอบอาหาร

นักโภชนาการ

พนักงานซักฟอก

 

 

 

นางรอมจิตต์  แก้วใหม่

นาง 

นางชนนิกานต์  มาฟู

พนักงานช่วยช่วยเหลือคนไข้

พนักงานบริการ 

พนักงานบริการ

     

 

งานห้องคลอด

 
   

 

นางสายสุนีย์  ใจทา 

 

นางดอกรัก  แพทย์สมาน  

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 หัวหน้างานห้องคลอด 

        พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
     
 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221