ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564

EB1 หน่วยงานมีการกหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปีงบ ฯ 63

EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร

(1.2) นโยบายผู้บริหาร

(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมาย

(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1.7) ข้อมูลการติดต่อ หน่วยงาน

(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPHค่านิยม

(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

(1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

(1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH

EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2564

EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2564

EB2 ข้อ 5 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB2 ข้อ 6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

EB2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

(9.1)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ปีงบฯ 2563)

(9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564)

(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

(9.4) ประกาศฯ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

(9.5) (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

EB2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ

EB3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดประจำปี 2563

EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบฯ 2564

(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 ข้อ 2 รายงานแผน

(2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 ข้อ 3 ป้องกันส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

(3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(3.3.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4 ข้อ 1 เผยแพร่เผน

(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบฯ 2564

(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 ข้อ 2 รายงานแผน

(2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 2564

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปละขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์

มกราคม 64 / กุมภาพันธ์ 64 / มีนาคม 64

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

มกราคม 64 / กุมภาพันธ์ 64 / มีนาคม 64

ไตรมาส 3 เมษายน - มิถุนายน 2564

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปละขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์

เมษายน 64 / พฤษภาคม 64 / มิถุนายน 64

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

เมษายน 64 / พฤษภาคม 64 / มิถุนายน 64

ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปละขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์

กรกฎาคม 64 / สิงหาคม 64 / กันยายน 64

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

กรกฎาคม 64 / สิงหาคม 64 / กันยายน 64

EB4 ข้อ 3 ป้องกันส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

(3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(3.3.) หลักฐานชุดใบสคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม2564-มีนาคม 2564

ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2

ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564

ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2

ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564

ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2

(3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63 / มกราคม 64 / กุมภาพันธ์ 64 / มีนาคม 64 / เมษายน 64 / พฤษภาคม 64 / มิถุนายน 64 / กรกฎาคม 64 / สิงหาคม 64 / กันยายน 64

EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63

ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

มกราคม 64 / กุมภาพันธ์ 64 / มีนาคม 64

ไตรมาสที่ 3 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

เมษายน 64 / พฤษภาคม 64 / มิถุนายน 64

ไตรมาสที่ 4 แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

กรกฎาคม 64 / สิงหาคม 64 / กันยายน 64

EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63

ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล

EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนาม คำสั่ง อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB7 ข้อ 2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

EB7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

EB7 ข้อ 4 การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้ จนท.ทราบ

EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน ปี2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1-2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปรีงบประมาณ 63 (เม.ย.63-ก.ย.63)

ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปรีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-มี.ค.64)

รายชื่อผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้งอกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9 ข้อ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

EB9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB9 ข้อ 1.2 โครงการฯ

EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

EB9 ข้อ 3 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้

EB9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่

EB9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB10 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

- รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

- รอบ 12 เดือน (เดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

EB10 ข้อ 4 ช่องทางการร้องเรียน

EB 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

- ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปถึงเดือน มีนาคม 2564

- ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปถึงเดือน กันยายน 2564

EB11 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปถึงเดือน มีนาคม 2564

- ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปถึงเดือน กันยายน 2564

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

EB12 ข้อ 1 หลักญานการจัดโครงการ/กิจกรรม

EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB12 ข้อ 1.2 โครงการฯ

EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน

EB12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ

EB12 ข้อ 4 รายการติดตามประเมินผลโครงการฯ

EB12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนาม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

EB13 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่

EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผลประกาศมาตรการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

EB14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

EB14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลีอง

EB14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียน

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB15 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผนแพร่

EB15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

EB15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

EB15 ข้อ 4 หน้งสือแจ้งเวียน

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณช

EB16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชามรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB17 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ ลงนามในแผน และเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB18 ข้อ 1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฯ

EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ

- รอบ 6 เดือน(เดือนมีนาคม 2564)

- รอบ 12 เดือน(เดือนกันยายน 2564)

EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

- รอบ 6 เดือน(เดือนมีนาคม 2564)

- รอบ 12 เดือน(เดือนกันยายน 2564)

EB18 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

EB18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำนเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือขับเคลื่นชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

*รอบ 6 เดือน(มีนาคม 2564)

*รอบ 12 เดือน(กันยายน 2564)

- แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ

*รอบ 6 เดือน(มีนาคม 2564)

*รอบ 12 เดือน(กันยายน 2564)

EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผุ้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

- รอบ 6 เดือน(มีนาคม 2564)

- รอบ 12 เดือน(กันยายน 2564)

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 ข้อ 2 สรุปการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 ข้อ 4 หน้งสือเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ/ประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่

EB20 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน

EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

EB21 ข้อ 1.2 โครงการฯ

EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

EB21 ข้อ 3 บันทึกข้ความเสนอผุ้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

EB21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้

EB21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตปละต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

EB22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB22 ข้อ 1.1 บันทึกขอ้ความขออนุมัตดำเนินโครงการ

EB22 ข้อ 1.2 โครงการฯ

EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

EB22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานและขออนุญาตเผยแพร่

EB22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม

EB22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"

EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากร และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

EB23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG

EB23 ข้อ 4 กิจกรรมดำเนินงานของชมรม STRONG

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ

EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 4 บันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ

EB24 ข้อ 5 รายงานการติดตามการป้องกันการล่วงละเมินทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221