ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564

EB1 หน่วยงานมีการกหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปีงบ ฯ 63

EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร

(1.2) นโยบายผู้บริหาร

(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมาย

(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1.7) ข้อมูลการติดต่อ หน่วยงาน

(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPHค่านิยม

(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

(1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

(1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH

EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2564

EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2564

EB2 ข้อ 5 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB2 ข้อ 6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

EB2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

(9.1)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ปีงบฯ 2563)

(9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564)

(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

(9.4) ประกาศฯ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

(9.5) (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

EB2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดประจำปี 2563

EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4 ข้อ 1 เผยแพร่เผน

(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบฯ 2564

(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 ข้อ 2 รายงานแผน

(2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2564

(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 ข้อ 3 ป้องกันส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

(3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

(3.3.) หลักฐานชุดใบสคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม2564-มีนาคม 2564

ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564

ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564

(3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63 / มกราคม 64 / กุมภาพันธ์ 64 / มีนาคม 64 / เมษายน 64 / พฤษภาคม 64 / มิถุนายน 64 / กรกฎาคม 64 / สิงหาคม 64 / กันยายน 64

EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63

ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ตุลาคม 63 / พฤศจิกายน 63 / ธันวาคม 63

ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปรีงบประมาณ 63 (เม.ย.63-ก.ย.63)

ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปรีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-มี.ค.64)

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณช

EB16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ

EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 4 บันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ

EB24 ข้อ 5 รายงานการติดตามการป้องกันการล่วงละเมินทางเพศในการทำงาน

EB24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221