ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

EB 1 ข้อ 1 (1.1-3)ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.บ้านหลวง.pdf

EB 1 ข้อ 2 (2.1-4) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

EB 1 ข้อ 3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf

EB 1 ข้อ 3(3.2) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site.pdf

EB 1 ข้อ 3 (3.3) Capture หน้าจอ+Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

ส่วนที่1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ กลไก ระบบในกาดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 1 (1.2) บันทึกข้อความกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 2 (2.1) ข้อ 3 ประกาศมาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.1-3) บันทึก การแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.บ้านหลวง.pdf

EB2ส่วนที่1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.4(3.1.4.1-3)) แผนการจัดซื้อวัสดุ 2563

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.8) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่2 ผลการดำเนินการ 

           EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.1-3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทาง

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.5) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 1

อัพเดทไตรมาส 2 19/03/2563

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (พ.ย.62-ธ.ค.62)

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ม.ค.62

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ก.พ.62

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - ก.พ. 63)

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.5) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

อัพเดทไตรมาส 3 

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มี.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.1-3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 มี.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เม.ย.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.1-3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เม.ย..63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.1-3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 พ.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.5) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

อัพเดทไตรมาส 4

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มิ.ย.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.1-2)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส 4 มิ.ย.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซือจัดจ้าง ไตรมาส 4 มิ.ย.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ก.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.1-2)บันทึกข้อความรยงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส 4 ก.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซือจัดจ้าง ไตรมาส 4 ก.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.1-2)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส 4 ส.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ส.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ส.ค.63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3(3.2.5)Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

ส่วนที่3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.1) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2563.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.2) (รวมประกาศ) บันทึกแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานฯ-ผสาน.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.3) (รวมหนังสือ สป.) บันทึกแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาทและวงเงินเกิน 100,000 บาท.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.4) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผุู้เสนองาน.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.5)Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน.pdf

 EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.6 (1)) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 1

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.6 (2)) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 2

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

EB 3 ข้อ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB3ข้อ1-1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)  

EB3ข้อ1-1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)  การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 

EB3ข้อ1-1.3 แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน Web Site ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์   

EB3ข้อ1-1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

EB3ข้อ1-1.5 Print Screen จากระบบ Web site

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตเผยแพร่

ต.ค. 2562 / พ.ย. 2562  / ธ.ค. 2562 / ม.ค. 2563 / ก.พ. 2563 / มี.ค.2563 /เม.ย.2563 / พ.ค.2563 / มิ.ย.2563 / ก.ค.2563 / ส.ค.2563

EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้ัอจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ต.ค. 2562 / พ.ย. 2562  / ธ.ค. 2562 / ม.ค. 2563 / ก.พ. 2563 / มี.ค.2563 / เม.ย.2563 / พ.ค.2563 / มิ.ย.2563 / ก.ค.2563 / ส.ค.2563

EB 4 ข้อ 3(3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน

ต.ค.-พ.ย. 2562 / ธ.ค. 2562 / ม.ค. 2563 / ก.พ. 2563 / มี.ค.2563 / เม.ย.2563 / พ.ค.2563 / มิ.ย.2563 / ก.ค.2563 / ส.ค.2563

EB 4 ข้อ 3(3.2) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ต.ค.-พ.ย. 2562 / ธ.ค. 2562 / ม.ค. 2563 / ก.พ. 2563 / มี.ค.2563 / เม.ย.2563 / พ.ค.2563 / มิ.ย.2563 / ก.ค.2563 / ส.ค.2563

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  EB5-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
  EB5-ข้อ2 โครงการ/แผนงาน  
  EB5-ข้อ3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรม 
  EB5-ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  EB5-ข้อ5 ผู้บริหารรับทราบ/อนุญาตเผยแพร่บน WebSite
  EB5-ข้อ6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   EB5-ข้อ6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  EB6-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  EB6-ข้อ2 โครงการ / แผนงาน 
  EB6-ข้อ3 รายงานประชุม/ โครงการ/พร้อมรายชื่อ
  EB6-ข้อ4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
  EB6-ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  EB6-ข้อ6 ผู้บริหารรับทราบ/อนุญาตเผยแพร่บน WebSite
  EB6-ข้อ7.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
   EB6-ข้อ7.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  EB7-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน
  EB7-ข้อ2 โครงการ/แผนงาน
  EB7-ข้อ3 รายงานประชุมโครงการแสดงชื่อผู้เข้าร่วม
  EB7-ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  EB7-ข้อ5 ผู้บริหารรับทราบ/อนุญาตเผยแพร่บน WebSite
  EB7-ข้อ5 ผู้บริหารรับทราบ/อนุญาตเผยแพร่บน WebSite Update
  EB7-ข้อ5 ผู้บริหารรับทราบ/อนุญาตเผยแพร่บน Web site ล่าสุด
  EB7-ข้อ6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
  EB7-ข้อ6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWebsiteของหน่วยงาน
  EB8-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนWebSite
  EB8-ข้อ2 คำสั่ง/ข้อสั่ง การเผยแพร่ข้อมูลบนWebsite
  EB8-ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite
  EB8-ข้อ4 รายงานผลการติดตาม/สรุปปัญหา ปี 2562
  EB8-ข้อ5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   EB8-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  EB9-ข้อ1 Link แสดงหลักฐานหน่วยงานWebsite ระบบMITAS
 

EB9ข้อ1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

  EB9ข้อ1-1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  EB9ข้อ1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  EB9ข้อ1-1.4 หน้าที่ีและอำนาจของหน่วยงาน
  EB9ข้อ1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  EB9ข้อ1-1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
  EB9ข้อ1-1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2562
  EB9ข้อ1-1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2552
  EB9ข้อ1-1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2560
  EB9ข้อ1-1.10 อินโฟกราฟฟิก
  EB9ข้อ1-1.11 จรรยาบรรณ MOPH
  EB9ข้อ1-2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  EB9ข้อ1-3 แผนและประเมินผลปฏิบัติการประจำปี(ทุกแผน)
  EB9ข้อ1-4 แผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  EB9ข้อ1-5 หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนฯลฯ
  EB9ข้อ1-6 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯลฯ
  EB9ข้อ1-7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  EB9ข้อ1-7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯลฯ ปี2562
  EB9ข้อ1-7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  EB9ข้อ1-7.3 ผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างแผนประจำปี
  EB9ข้อ1-7.4 แนวทางจัดซื้อ/แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  EB9ข้อ1-7.5 แบบสรุปผลแบบ สขร.1แต่ละรอบเดือน
  EB9ข้อ1-8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
  EB9ข้อ1-9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
  EB9-ข้อ2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลWebsite ข้อ1-ข้อ9
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB10-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปี 2563 
  EB10-ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี 2563 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  EB11-ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานประเมินผลแผนปี 2562 
  EB11-ข้อ2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานแผนฯ ปี2562 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB12-ข้อ1 บันทึกข้อความผลการดำเนินงานแผนฯ ปี 2563
  EB12-ข้อ2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2563
  EB12-ข้อ1 บันทึกข้อความผลการดำเนินงานแผนฯ ปี 2563 รอบ 2 ไตรมาส4
  EB12-ข้อ2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2563 รอบ 2 ไตรมาส4
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
  EB13 -ข้อ1 บันทึำข้อความลงนามคำสั่ง
  EB13 -ข้อ2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการ
  EB13 -ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  EB13 -ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจง
  EB13 -ข้อ5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
  EB14-ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ
  EB14-ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  EB14-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
  EB14-ข้อ1,2 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เม.ย.63
   ไตรมาส 4
  EB14 ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศ
  EB14 ข้อ2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2563
  EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  EB15-ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
  EB15-ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริต
  EB15-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
  EB15-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web Site
  EB15-ข้อ4 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน .pdf
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกของหน่วยงาน
 

EB16-ข้อ1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ

 

EB16-ข้อ2 หลักฐานแสดงช่องทางที่หน่วยงานกำหนด

  EB16-ข้อ3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุก
 

EB16-ข้อ3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  EB16-ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุก
  EB16-ข้อ5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน
  EB16-ข้อ6 Print Screen ระบบตอบสนอง
  EB16-ข้อ7 สรุปผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  EB16-ข้อ8 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site
   ไตรมาส 4 รอบ 2 ณ 31 กรกฎาคม 2563
  EB16 ข้อ7 รายงานสรุปผลการ้องเรียน-ร้องทุกข์ 2563 รอบ 2
  EB16 ข้อ8 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site รอบ 2
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  EB17-ข้อ1 บันทึกข้ออนุมัติเผยแพร่บน Web Site
  EB17-ข้อ2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
  EB17-ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB17-ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม/รายงานสรุปผลฯ
  EB17-ข้อ5.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
EB17-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไตรมาส 4
EB17 ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม/รายงานสรุปผลฯ ไตรมาส4
EB17 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  EB 18-ข้อ1 บันข้อความขออนุมัตโครงการ/กิจกรรม
  EB18-ข้อ2 โครงการที่สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมสุจริต
  EB18-ข้อ3 ภาพกิจกรรม/รายงาน-วิธีการ/วันเวลา/ที่จัด
  EB18-ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานตามโครงการ/กิจกรรม
  EB18-ข้อ5.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  EB18-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
  EB19-ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
 

 EB19-ข้อ2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG 

   EB19-ข้อ3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงโปร่งใสยิ่งขึ้น
   EB19-ข้อ4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม
   EB19-ข้อ5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   B19-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB20-ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
  EB20-ข้อ2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
  EB20-ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับฯ
  EB20-ข้อ4 หนังสือทราบ/สั่งการ อนุญาตนำเผยแพร่บนWeb
  EB20-ข้อ5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
  EB20-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB21-ข้อ1 บันทึกข้อความคำสั่ง/ อนุญาตเผยแพร่บนWeb
  EB21-ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB21-ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB21-ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม และรายงานผลการฯ
  EB21-ข้อ5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
  EB21-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  EB22-ข้อ1 หลักฐานการจัดการประชุม อบรมฯ
  EB22-ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อบรมฯ
  EB22-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
  EB22-ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารสรุปผลการประชุม/อบรม
  EB22-ข้อ5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
  B22-ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
  EB23ข้อ1-1.1-2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
  EB23ข้อ1-1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ
  EB23ข้อ1-1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
  EB23ข้อ1-1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  EB23ข้อ1-1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  EB23ข้อ1-1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
  EB23ข้อ1-1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
  EB23-ข้อ2 หนังสือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน
  EB23-ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  EB23-ข้อ3.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
  EB24-ข้อ1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
  EB24ข้อ1-1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
  EB24ข้อ1-1.2 หนังสือทราบ/สั่งการอนุญาตนำเผยแพร่Web
  EB24ข้อ1-1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite
  EB24ข้อ1-1.3 Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน
  EB24ข้อ1-1.4 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS
  EB24-ข้อ2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ
  EB24ข้อ2-2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม
  EB24ข้อ2-2.2 หนังสือทราบ/สั่งการอนุญาตนำเผยแพร่Web
  EB24ข้อ2-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  EB24ข้อ2-2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB24ข้อ2-2.4 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  EB25-ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ประกาศ
  EB25-ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ
  EB25-ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง 
  EB25-ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB25-ข้อ5 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตาม/รายงานผล 
  EB25-ข้อ6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 

EB25-ข้อ6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  EB25-ข้อ5 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตาม/รายงานผล ไตรมาส 4
  EB25-ข้อ6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  EB26-ข้อ1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการ
  EB26-ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ
  EB26-ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
   EB26-ข้อ3.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221