ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

EB 1 ข้อ 1 (1.1-3)ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.บ้านหลวง.pdf

EB 1 ข้อ 2 (2.1-4) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

EB 1 ข้อ 3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf

EB 1 ข้อ 3(3.2) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site.pdf

EB 1 ข้อ 3 (3.3) Capture หน้าจอ+Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

ส่วนที่1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ กลไก ระบบในกาดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 1 (1.2) บันทึกข้อความกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 2 (2.1) ข้อ 3 ประกาศมาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.1-3) บันทึก การแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.บ้านหลวง.pdf

EB2ส่วนที่1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.4(3.1.4.1-3)) แผนการจัดซื้อวัสดุ 2563

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

EB2 ส่วนที่1 ข้อ 3 (3.1.8) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่2 ผลการดำเนินการ 

           EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.1-3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทาง

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3 (3.2.5) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ส่วนที่3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.1) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2563.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.2) (รวมประกาศ) บันทึกแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานฯ-ผสาน.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.3) (รวมหนังสือ สป.) บันทึกแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาทและวงเงินเกิน 100,000 บาท.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.4) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผุู้เสนองาน.pdf

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน.pdf

 EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.6 (1)) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 1

EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3 (3.3.6 (2)) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 2

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

EB 3 ข้อ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB3ข้อ1-1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)  

EB3ข้อ1-1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)  การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 

EB3ข้อ1-1.3 แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน Web Site ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์   

EB3ข้อ1-1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

EB3ข้อ1-1.5 Print Screen จากระบบ Web site

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ต.ค. 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ ผู้บริหารรับทราบ

EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) พ.ย. 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ ผู้บริหารรับทราบ

EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ต.ค. 2562

EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) พ.ย. 2562

EB4 ข้อ 3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน ต.ค.-พ.ย. 2562

EB 4 ข้อ 3 (3.2)Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ต.ค.-พ.ย. 2562

 

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221