ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561.pdf

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562.pdf

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

- แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1).pdf

- หน่วยงานมีการกำหนดมาตรกาาร กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ.pdf

- หน่วยงานมีการรานงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี.pdf

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจรอตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221