ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article

 

EB 5 (1-5)  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก.pdf

EB 6 (1-7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf

EB 7 (1-5) ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจ.pdf

- EB 8 (1-4) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแผนหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

  * EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     - EB 9 ( 1.7 ) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

     - EB 9 ( 2) นโยบายและยุทศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf

     - EB 9 (1.6) แผนยุทศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

     - EB 9 ข้อ 1  (7.1 ) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

     - EB 9 ข้อ 1 ( 5-6 ) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน.pdf

     - EB 9 ข้อ 1 (8-9)  มาตราฐานคู่มือการปฏิบัติงาน  โฟลชาร์ต กลุ่มงาน.pdf

     - EB 9 ข้อ1 (7.3-7.4) รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

     - EB 9 แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณ.pdf

     - EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเแนปัจจุบัน.pdf

     - EB9 ( 3 -4 ) แผนการใช้จ่าย.pdf

     - EB9 ข้อ 1 (7.5 ) สขร ประจำเดือน.pdf
 
EB 10 (1-2) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562.pdf

EB 11 (1-2 ) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน ประจำปี 2562.pdf

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน-บีบอัด.pdf

EB 18 (1-5) หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน.pdf

- EB 19 (1-4) หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่-บีบอัด.pdf

- EB 20 (1-5) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf

EB 21 (1-5) หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

EB 21 (1-5)  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกัน.pdf

- EB 22 (1-5) หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

EB 23 (1-3) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง.pdf

EB 24 ( 1-3) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง.pdf

EB 25 (1-5) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คู่มือมาตราบานการปฏิบัติงาน.pdf

EB 26 (1-3) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน โดยการแสดงขั้นตอน.pdf

 

- รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลบ้านหลวง ปีงบฯ 2561.pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561.pdf

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562.pdf

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

- แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1).pdf

- หน่วยงานมีการกำหนดมาตรกาาร กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ.pdf

- หน่วยงานมีการรานงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี.pdf

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจรอตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf

 

 

 

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221