ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังนี้.

>> แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2561.pdf

>> คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

>> ข้อมูลอนุมัติเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

>> คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

>> รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

>> ประกาศโรงพยาบาลบ้านหลวง เรื่องเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต.pdf

>> รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ 1/2561 .pdf

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ( รพ บ้านหลวง ).pdf

>> การประชุมสัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน.pdf

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงสร้าง.pdf

> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf

>> คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน อำเภอบ้านหลวง.pdf

>> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

>> แผนผังกระบวนการทำงานบริหารงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf

>> รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

>> รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 

>> คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวขเรื้อรังในชุมสำหรับบุคลากรระดับปฐมภูมิ.pdf

>> หนังสือเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมทบทวนการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวช.pdf

>> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ครั้งที่ 1 2561.pdf

>> แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลบ้านหลวง .pdf

>> คู่มือการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักงานดูแลผู้ป่วยจิตเวช          เรื้อรังในชุมชน.pdf

>> รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf

>> สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

>> รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นในหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านหลวง.pdf

>> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ         2561.pdf

>> แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อ            ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

>> การประชุม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่       เจ้าหน้าที่.pdf

>> แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ขั้นตอนการให้บริการนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการให้บริการในเวลา            ราชการและขั้นตอนการดูแลผุ้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน.pdf

>> สรุปผลการดำเนินงาน โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ                2561.pdf

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221