ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document article

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document

งานผู้ป่วยนอก

MED-0001 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ER OPD ].pdf

MED-0002 แบบบันทึกการซักประวัติโดยแพทย์ [ HISTORY ].pdf

MED-0003 แบบบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ [ PHYSICAL EXAM ].pdf

MED-0005 หนังสือยินยอมรับการรักษา [ CONSENT FORM ].pdf

 

งานผู้ป่วยใน

MED-0004 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ต่อ [ ORDER IPD].pdf

 

งานห้องคลอด

LR OB-0001 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] ห้องคลอด.pdf

 

Standing Order

MED-0006 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] เห็ดพิษ

MED-0007 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] Sepsis

MED-0008 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] Thalassemia.pdf

MED-0009 ใบสั่งการรักษาของแพทย์ [ ORDER ] COPD.pdf

งานบริหาร

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร.pdf

แบบใบลาพักผ่อน.pdf

แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf

แบบเสนอความต้องการพัสดุ1.pdf

ใบแจ้งซ่อม.pdf

เบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf

ใบสำคัญรับเงิน.pdf

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์.doc
column6

ประวัติโรงพยาบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221