ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561

 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561

ปกแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ปี61.pdf

แผนเวชภัณฑ์ปี61.pdf

ปกแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี61.pdf

แผนวัสดุทันตกรรม รพ_บ้านหลวงปี61.pdf

ตารางเปรียบเทียบแผนวัสดุทันตกรรมปี61.pdf

ปกแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี61.pdf

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี61.pdf

สรุปแผน คปสอ_บ้านหลวงปี61.pdf

แผนฯปี61.pdf

แผนจัดซื้อพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปี 61.pdf

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรม.pdf

 
HA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 article
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561 article
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน
นโยบาย 21 ข้อกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 5
รายงานการประชุมHAครั้งที่ 4
ระเบียบวาระการประชุมHAครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุม HAครั้งที่4Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221